НачалоКарта сайтаОбратная связь  

Национальный
исторический
архив Беларуси


СтатьиМатвейчык Дз.Ч.

 

Матэрыялы фонду «Упраўленне дзяржаўных маёмасцяў Віцебскай губерні» як крыніца па гісторыі паўстання 1863–1864 гг.

 

Даследаванне паўстання 1863–1864 гг. застаецца актуальнай праблемай для беларускіх гісторыкаў. Да гэтага часу ў Беларусі не выдадзена манаграфічнай, комплекснага характару працы, якая б асвятляла падзеі паўстання ў Беларусі. Адзіная падобная спроба была зроблена ў 1930 г. Усеваладам Ігнатоўскім, якім была выдадзена праца пад назвай «1863 на Беларусі: Нарыс падзей». Іншыя манаграфіі па гісторыі паўстання ў Беларусі выдаваліся ў Расіі (Савецкім Саюзе) ці ў Польшчы.

Адной з праблем, якая перашкаджае напісанню падобнай комплекснай працы, з’яўляецца няўведзенасць у навуковы ўжытак вялікай колькасці крыніц з беларускіх архіўных сховішчаў. У апошнія гады назіраюцца станоўчыя зрухі ў гэтым накірунку, і айчынныя крыніцы па гісторыі паўстання ўсё часцей становяцца аб’ектам увагі гісторыкаў. У пачатку ХХІ ст. былі пададзены некалькі аглядаў крыніц, у тым ліку адзін манаграфічнага характару (А. Фірыновіч) і выдадзены зборнік дакументаў [2; 18; 19]. Гэтыя працы з аднаго боку раскрываюць багацце беларускіх архіваў, але з другога актуалізуюць пытанне пра ўжыванне крыніц з іх у навуковых даследаваннях.

Ніжэй робіцца спроба раскрыцця патэнцыялу крыніц Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі па гісторыі паўстання праз аналіз матэрыялаў аднаго фонду — «Упраўленне дзяржаўных маёмасцяў Віцебскай губерні».

Палата дзяржаўных маёмасцяў Віцебскай губерні з’яўлялася часткай сістэмы створанага ў 1837–1838 гг. Міністэрства дзяржаўных маёмасцяў Расійскай імперыі. У 1866 г. палаты ва ўсім міністэрстве былі пераўтвораны ва ўпраўленні. У іх функцыі ўваходзіла кіраванне казённымі аброчнымі артыкуламі, землямі і лясамі і пазямельнае ўладкаванне сялян. У Віцебскай губерні Палата дзяржаўных маёмасцяў была адчынена 1 сакавіка 1840 г. Яна мела тры акруговыя аддзяленні — Гарадоцкае, Полацкае і Люцынскае. Павятовых падраздзяленняў упраўленне не мела [1, с. 281–288; 3].

У адпаведнасці з «Правіламі для накладання секвестру на маёнткі асобаў, якія маюць дачыненне да непарадкаў, што ўзніклі ў памежных з Царствам Польскім губернях, і для загадвання і распараджэння гэтымі маёнткамі» ад 15 сакавіка 1863 г. «удзел у непарадках, што ўзніклі ў некаторых частках Заходніх губерняў, цягне за сабой адказнасць асабістую і па маёмасці» (§ 1) і «на маёнткі асобаў, што маюць дачыненне да непарадкаў, накладаецца, паводле распараджэння Галоўнага мясцовага Начальства, секвестр, у забеспячэнне адказнасці па маёмасці» (§ 2), пры гэтым «секвестраваныя маёмасці паступаюць у ведамства мясцовай Палаты Дзяржаўных Маёмасцяў» (§ 5) [10, арк. 2]. Парадак прыёму маёнткаў палатамі ў сваё ведамства, кіравання імі і складання справаздачнай дакументацыі тлумачыўся ў 32 параграфах адмыслова створнай інструкцыі, якая далучалася да вышэйзгаданых правілаў [10, арк. 3–4 адв.]. У сувязі з гэтым, пачынаючы з 1863 г., у архівах губернскіх палат дзяржаўных маёмасцяў пачынаюць з’яўляцца адпаведныя дакументы. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі маюцца на захаванні тры фонды ўпраўленняў дзяржаўных маёмасцяў — Мінскай (ф. 27), Магілёўскай (ф. 2189) і Віцебскай (ф. 2514) губерняў. Усе яны ўтрымліваюць матэрыялы па гісторыі паўстання 1863–1864 гг.

Фонд Палаты (Упраўлення) дзяржаўных маёмасцяў Віцебскай губерні паступіў на захаванне ў НГАБ у 1948 г. з Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці ў колькасці каля 3000 адзінак. У наступны час ён працягваў папаўняцца матэрыяламі, выяўленымі ў іншых фондах і архівах, і з яго выбывалі няпрофільныя справы. У цяперашні час фонд згрупаваны ў 2 вопісы і змяшчае 3212 спраў за перыяд з 1779 па 1898 г. [3].

У фондзе на сённяшні дзень выяўлена 168 спраў, якія тычацца паўстання — у першым вопісе нумары гэтых спраў знаходзяцца ў прамежку ад 1969 да 2903, у другім — №№ 139–140, 230–231. Як гэта вынікае з самой спецыфікі фондаўтваральніка, яны прысвечаны такому баку паўстання, як правядзенне рэпрэсіўнай палітыкі Расійскай імперыі ў адносінах да яго ўдзельнікаў праз абмежаванне карыстання маёмасцю (накладанне секвестру або забароны) ці яе канфіскацыю.

Неабходна ўлічваць, што не ўсе назвы спраў у фондзе сфармуляваны карэктна. Напрыклад, справа № 1994 мае назву «Справа аб секвестры маёмасці ў асоб, якія ўдзельнічалі ў паўстанні», а на самой справе яна тычыцца толькі аднога маёнтка — Дзмітрава Себежскага пав., частка якога была канфіскавана за ўдзел у паўстанні яе ўладальніка Альфонса Галынскага [8]. Таксама часам блытаюцца паняцці «секвестр» і «канфіскацыя» альбо не ўказваецца пераход аднаго віду пакарання ў другі.

Справы, якія тычацца паўстання, маюць розны аб’ём — ад некалькіх да некалькіх соцень аркушаў. Гэта залежыць ад складанасці працэсу накладання секвестру ці канфіскацыі (напрыклад, валоданне нерухомасцю некалькімі асобамі і вылучэнне з яе часткі, якая належыць удзельніку паўстання, і да т.п.), памеру секвеструемай/канфіскуемай маёмасці (напрыклад, справа пра секвестр вялікіх уладанняў Адама Рэута хоць і вялася ўсяго 4 гады, але мае аб’ём у 451 аркуш [6]), актыўнасці/пасіўнасці ўладальніка(ў) пры накладанні пакарання ці спагнання, колькасці задзейнічаных пры секвестры/канфіскацыі дзяржаўных органаў і чыноўнікаў, часавай працягласці вядзення справы і іншых фактараў.

Справы фонду, якія тычацца паўстання, маюць унутраны вопіс, змешчаны на самым яе пачатку на адмысловым бланку. Пераважная большасць выяўленых спраў тычацца секвестру і/ці канфіскацыі асобных маёнткаў ці маёнткаў асобных удзельнікаў паўстання. Такія справы пачынаюцца пераважна з чарнавіка распараджэння палаты чыноўніку асаблівых даручэнняў пра выкананне пастановы аб накладанні секвестру на маёмасць. І хаця ў далейшым розныя справы мелі розныя перыпетыі ў сваім развіцці, аднак набор дакументаў у іх прыкладна падобны. Найбольш частыя з іх наступныя:

 • рапарты чыноўнікаў, якія здзяйснялі працэс секвестру ці канфіскацыі, пра стан маёмасці, умовы валодання ёю, яе ўладальнікаў, іх сямейныя сувязі і спадчыннікаў, пра наяўнасць дакументаў на правы валодання і да т.п.; частка рапартаў дакладае аб незнаходжанні маёмасці пэўнай асобы на пэўнай тэрыторыі;
 • вопісы маёмасці, у якіх указваліся месца знаходжання маёнтка, колькасць зямлі і сялян, усе пабудовы, колькасць жывёлы, аброчныя артыкулы, выдаткі і даходы і інш.; да іх часта далучаліся копіі дакументаў на маёмасць за дапаўстанцкі перыяд (тастаменты, устаўныя граматы, кантракты, інтрамісіі і інш.); асобна складаліся вопісы рэчаў, знойдзеных у сядзібе маёнтка, з указаннем іх прыкладнага кошту;
 • прашэнні сваякоў удзельнікаў паўстання да расійскіх улад розных інстанцый (часцей за ўсё — губернатару ці генерал-губернатару) аб ненакладанні секвестру ці канфіскацыі на маёмасць альбо яе частку, аб выплаце ім часткі даходаў з ужо секвестраванай ці канфіскаванай нерухомасці з прывядзеннем доказаў на права валодання ёю; аб вяртанні маёмасці ў іх валоданне і да т.п.;
 • чарнавікі пастаноў палаты пра гэтую маёмасць;
 • пастановы Віцебскага губернскага праўлення пра секвестр ці канфіскацыю маёмасці;
 • перапіска з іншымі дзяржаўнымі органамі (пракурорамі, дваранскімі апекамі, павятовымі судамі, губернскай па сялянскіх справах прысутнасцю, палатай грамадзянскага (пазней — крымінальнага і грамадзянскага) суда, павятовымі паліцэйскімі ўпраўленнямі і інш.) па пытаннях секвестру ці канфіскацыі маёмасці альбо яе продажу;
 • разнастайныя распіскі і пасведчанні — аб выплаце ў казну часткі даходаў з маёмасці, аб прыняцці яе ў апякунскае кіраванне, аб атрыманні тых ці іншых дакументаў і да т.п.;
 • квітанцыі губернскіх і павятовых казначэйстваў аб атрыманні пэўных грашовых сум па справах, звязаных з секвеструемай ці канфіскуемай маёмасцю;
 • дакументацыя аб вядзенні гаспадарчых спраў у маёнтку падчас яго секвестру (прашэнні арандатараў, рапарты чыноўнікаў, копіі заключаных кантрактаў, кандыцыі (умовы) аддачы ў арэнду маёмасці і г.д.);
 • аўкцыённыя сшыткі і аркушы, у якіх фіксаваўся ход публічнага продажу той ці іншай, часцей рухомай, маёмасці;
 • паказанні сведкаў, якія даваліся пры неабходнасці высвятлення абставін валодання ў выпадку адсутнасці прамых дакументаў на маёмасць, пры ацэнцы секвеструемай ці канфіскуемай маёмасці і да т.п.

Асобны пласт дакументаў у вышэйзгаданых справах складае дакументацыя аб спагнанні даўгоў на карысць крэдытораў з ужо канфіскаванай маёмасці (перапіска, пастановы, копіі даўгавых распісак і іншых дакументаў і да т.п.).

Амаль усе справы фонду маюць поўнае ці адносна поўнае насычэнне. Аднак і з гэтага шэрагу трапляюцца выключэнні. Напрыклад, справа пра секвестр маёнтка Ігольніца Полацкага пав. Юзафа Шульца складаецца толькі з двух аркушаў, на адным з якіх змешчаны запіс аб былым складзе справы, а на другім — пастанова аб заканчэнні гэтай справы і яе здачы ў архіў [7].

Як правіла, справы, якія тычацца толькі секвестру асобных маёнткаў, заканчваюцца ў кастрычніку 1867 г. Апошні дакумент пры гэтым — чарнавік пастановы ўпраўлення — часта мае фармулёўку пра тое, што справа «з прычыны складання з маёнтка секвестру і перадачы ўладальніку не патрабуе далейшага вядзення, а таму, залічыўшы яе скончанай, здаць у свой час у архіў» [4, арк. 15]. Нашмат даўжэй вяліся справы, якія тычыліся канфіскацыі нерухомай маёмасці, асабліва тыя, дзе з’яўлялася неабходнасць выдзелу з маёнтка пэўнай часткі, якая прыпадала на валоданне ўдзельніка паўстання. Часта іх вядзенне працягвалася да 1870-х гг., а ў некаторых выпадках зацягвалася нават да 1880-х, як, напрыклад, справа пра маёнтак Станіславова Полацкага пав., канфіскаваны ў Яна Другавіны [12]. Хаця найбольш храналагічна позняя частка гэтых спраў тычыцца ўжо не столькі ўласна працэсу канфіскацыі, колькі кіравання канфіскаванай маёмасцю і яе гісторыі пасля канфіскацыі. Прычына гэтага — зацверджаныя імператарам палажэнні Камітэта міністраў ад 11 траўня 1873 г. і 3 лютага 1874 г., у адпаведнасці з якімі ўсе справы наконт канфіскацыі маёмасці ўдзельнікаў паўстання 1863–1864 гг., якія не былі скончаны да 11 траўня 1873 г., павінны былі быць спынены, а маёмасць, калі не была прынята ў казну да 6 лютага 1874 г., павінна была вяртацца ўладальнікам [17, арк. 1–15 адв.].

Немалую каштоўнасць маюць статыстычныя звесткі пра агульную колькасць канфіскаванай маёмасці у Віцебскай губерні, што захоўваюцца ў матэрыялах фонду. Пераважна іх значная колькасць у так званых «зборных» справах за канец 1860-х — першую палову 1870-х гг. [13, арк. 4, 17–17 адв., 57 і інш.; 14; 15, арк. 22–24 адв., 127–128, 152–153 і інш.; 16; 17, арк. 23–26 адв., 30–61, 66–82, 384–384 адв., 404–414 і інш.]. Напрыклад, паводле «ведамасцяў» ад 1872 г., у кіраванні ўпраўлення знаходзіліся 21 цалкам канфіскаваны маёнтак, 25 — часткова і яшчэ 2 дамы; на працягу ж года некалькі маёнткаў выбылі па розных прычынах з яго ведамства. Стварэнне гэтых матэрыялаў мела абсалютна практычную мэту (напрыклад, вылічэнне даходаў ад канфіскаванай маёмасці, складанне спісу спраў, якія падлягаюць спыненню, і да т.п.), што, аднак, не зніжае іх каштоўнасці для ацэнкі маштабаў праводзімых рэпрэсій і іх эфектыўнасці.

Пачынаючы з 1865 г. ва ўпраўленні пачынаюць весціся справы ўжо не аб канфіскацыі маёнткаў, а аб іх лёсе пасля канфіскацыі. Гэта справы аб продажы маёнткаў цалкам ці часткова, аб фарміраванні ўчасткаў на продаж у некаторых з іх, аб нанясенні шкоды канфіскаваным маёнткам (разрабаванні, незаконныя прысваенні ўласнасці і да т.п.), аб ліквідацыі даўгоў, што меліся на канфіскаваных маёнтках, і інш. Часта ў такіх справах пачынаюць фігураваць такія дакументы, як ацэначныя ведамасці, геадэзічныя апісанні, аркушы продажу і перапродажу і інш. Пры гэтым немалая ўвага надавалася ўпраўленнем прыняццю ў казну лясных участкаў і арганізацыі лясной гаспадаркі ў цэлым.

У якасці прыкладу таго, для чаго пры правядзенні даследаванняў паўстання могуць быць карысныя матэрыялы гэтага фонду, магчыма прывесці звесткі пра формы супраціўлення грамадства мураўёўскім «эканамічным» рэпрэсіям. Як вынікае з гэтых матэрыялаў, сярод іх прысутнічалі наступныя:

 • падача прашэнняў у розныя дзяржаўныя органы (Віцебскае губернскае праўленне, Сенат, віленскаму генерал-губернатару і інш.) аб ненакладанні секвестру ці неканфіскацыі альбо аб несправядлівасці секвестравання ці канфіскацыі; як правіла, пасля падачы кожнага падобнага прашэння пачыналася перапіска (часам дастаткова працяглая) паміж рознымі чыноўнікамі, што ў сваю чаргу магло адтэрмінаваць секвестр ці канфіскацыю на пэўны час альбо ўвогуле вызваліць ад такога пакарання ці яго палегчыць;
 • разнастайныя сабатажныя мерапрыемствы: нявыплата апекунамі і ўладальнікамі грошай, якія яны павінны былі ўносіць у казну ў якасці даходу ад часткі маёмасці, што належала асуджанай асобе, нявыезд з секвестраванага месца жыхарства, хаванне маёмасці ад апісання і г.д.; напрыклад, уладальніца маёнтка Загады Себежскага пав. Марыя Бядрыцкая, на частку маёмасці і даходаў якой прэтэндавала дзяржава і якая павінна была ўносіць грошы ў казначэйства пачынаючы з сярэдзіны 1863 г., у 1864 г. не толькі не ўнесла іх, але і спагнала плату са сваіх арандатараў да вясны 1865 г. і адмовілася выплачваць у казну яе частку, а таксама не стала плаціць ранейшыя дапаўстанцкія даўгі маёнтка [5].

Разам з гэтым неабходна адзначыць, што патэнцыял матэрыялаў разглядаемага фонду пры даследаванні паўстання 1863–1864 гг. дастаткова абмежаваны. У ім не выяўлена не толькі якіх-небудзь дакументаў пра падрыхтоўку паўстання ці ход ваенных дзеянняў у Віцебскай губерні (гэтага не магло быць з прычыны спецыфікі дзейнасці арганізацыі-фондаўтваральніка), але нават ніводнай копіі канфірмацыі (зацверджанага прысуду) па справе асобы, чыя маёмасць канфіскоўвалася ці секвестроўвалася. У рэдкіх выпадках сустракаюцца толькі згадкі пра прысуд асобы да пэўнага пакарання (напрыклад, юнака Браніслава Кібарта [11, арк. 69]) ці пра некаторыя абставіны ссылкі (напрыклад, аднадворца Дрысенскага пав. Вінцэнта Вярыгі [9, арк. 75]). Матэрыялы гэтага фонду тычацца выключна (варта паўтарыцца) такога боку паўстання, як рэпрэсіі супраць насельніцтва, прызнанага вінаватым у падтрымцы яго ў той ці іншай форме.

Аднак факталагічны матэрыял, што змяшчаецца ў справах, з’яўляецца багатым і насычаным. Ён можа быць выкарыстаны не толькі ў працах па гісторыі рэпрэсій пасля паўстання 1863–1864 гг., але і па гісторыі палітыкі Расійскай імперыі на землях Беларусі ў другой палове ХІХ ст. у цэлым, эканамічнага развіцця Беларусі гэтага перыяду, практыкі дзейнасці расійскіх дзяржаўных органаў, а таксама пры правядзенні мікрарэгіянальных, генеалагічных і іншых даследаванняў разнастайнай тэматыкі.


Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры

 1. Витебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802–1917) / Т.Е. Леонтьева [и др.]; сост. Т.Е. Леонтьева, Д.Л. Яцкевич; редкол. А.К. Голубович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БелНДИДАТ, 2009. – 524 с., [16] с.: ил.
 2. Матвейчык, Дз.Ч. Паўстанне 1863–1864 гг.: крыніцы з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (агульны агляд) // Архівы і справаводства. – 2013. – № 1. – С. 66–77.
 3. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей – НГАБ ). – Ф. 2514. – Справа фонду.
 4. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1971. – Справа аб секвестры маёнтка Цырма памешчыка Люцынскага павета Уладзіслава фон Зігерн-Корна. 19.06.1863–10.10.1867. – 16 арк.
 5. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1973. – Справа аб секвестры маёнтка Загады Себежскага павета Станіслава і Людвіка Бядрыцкіх. 10.08.1863–03.10.1867. – 197 арк.
 6. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1976. – Справа аб секвестры маёнтка Андрэева памешчыка Полацкага павета Эдварда Рэута. 09.09.1863–03.10.1867. – 451 арк.
 7. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1977. – Справа аб секвестры маёнтка Ігольніца Полацкага павета памешчыка Шульца. 1863 г. – 2 арк.
 8. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1994. – Справа аб секвестры маёнткаў у асоб, якія ўдзельнічалі ў паўстанні. 10.07.1863–07.06.1876. – 693 арк.
 9. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1995. – Справа аб секвестры зямель аднадворца Вярыгі Дрысенскага павета. 24.07.1863–12.02.1874. – 115 арк.
 10. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1996. – Справа аб канфіскацыі маёнткаў у асоб, што ўдзельнічалі ў паўстанні. 22.05.1863–06.03.1866. – 161 арк.
 11. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 1999. – Справа аб секвестры маёнткаў у асоб Рэжыцкага пав. 12.07.1863–12.05.1878. – 270 арк.
 12. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 2037. – Справа аб секвестры маёнтка Станіславова Полацкага павета памешчыка Другавіны. 20.07.1863–26.03.1881. – 454 арк.
 13. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 2405. – Справа аб прыняцці ў ведамства ляснога ўпраўлення дач канфіскаваных у казну маёнткаў. 14.06.1868–08.10.1870. – 387 арк.
 14. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 2629. – Справа аб падачы звестак пра колькасць зямлі, якая знаходзіцца ў канфіскаваных маёнтках, і аб валавым даходзе, які паступае з іх. 08.05.1870–12.03.1877. – 395 арк.
 15. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 2747. – Ведамасці канфіскаваных маёнткаў і кандыцыі на аддачу ў арэнду дамоў, млыноў і іншых прадпрыемстваў. 01.03.1872–30.01.1873. – 304 арк.
 16. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 2753. – Ведамасці канфіскаваных маёнткаў у розных памешчыкаў за ўдзел у паўстанні 1863 г. 1872–1873. – 16 арк.
 17. НГАБ. – Ф. 2514. – Воп. 1. – Спр. 2897. – Справа аб спыненні некаторых спраў аб канфіскацыі маёнткаў пасля паўстання 1863 г. і аб перадачы маёнткаў уладальнікам. 08.03.1874–28.08.1879. – 571 арк.
 18. Повстанческое движение в Гродненской губернии 1863–1864 гг.: сб. документов / редкол. Д.В. К арев (отв. ред.) [и др.]. – Брест: Академия, 2006. – 397 с.
 19. Фірыновіч, А.Э. Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – 315 с.


Апублікавана ў: Дакументальная спадчына Беларусі XIV–XX стагоддзяў: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.) / рэдкал. У.І. Адамушка (старшыня) [і інш.]. – Мінск : А. М. Вараксін, 2014. – С. 98–105.

 

 

 

 


Национальный
исторический архив Беларуси

niab@niab.by
Кропоткина, 55, Минск, Беларусь