Артыкулы

У дадзеным раздзеле размешчаны навуковыя артыкулы супрацоўніаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

Артюх Дмитрий Владимирович
Численный и социальный состав городского населения Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.
Бобер Ірына Міронаўна
Зборнік «Тэстаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы ХVІ ст.». Тэстамент пана Аляксандра Сямёнавіча Гарабурды
Гаркович Наталья Викторовна
The “Induced” Reformation: the Inner Processes in the Orthodox Church in the Polish-Lithuanian State (late 16th – early 17th century)
Глінскі Яўген Станіслававіч
Родавыя легенды шляхты ўсходнеславянскага паходжання ў Вялікім Княстве Літоўскім: тэндэнцыі развіцця ў XVII ст.
Баяры Печуранскага войтаўства ў XVIII – першай трэці ХІХ ст.
«Стать шляхтой»: бояре несвижско-слуцкого региона в XVIII – начале XIX в.
Голубович Алла Куприяновна
Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в Бундесархиве, Германия
Рукописные материалы НИАБ
Дзянісаў Уладзімір Мікалаевіч
Новыя дакументы да біяграфіі і радавода Марка Шагала.
Касцёлы г. Мінска ў XVI – пачатку XX стст. (паводле дакументаў НГАБ)
Сядзіба Манюшкі
Кароль Маргарыта Міхайлаўна
Канфесійная "ўнутраная эміграцыя" сялянства Мінскай губерні як рэакцыя на палітыку русіфікацыі ў апошняй трэці ХІХ ст.
Захаванне каталіцкай канфесійнай ідэнтычнасці пераведзеным у праваслаўе насельніцтвам (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.): прыклад Валмянскай парафіі Мінскага павета
Супраціўленне пераводу ў праваслаўе каталіцкага насельніцтва беларускіх губерняў пасля паўстання 1863–1864 гадоў: вобраз «падбухторшчыкаў» у расійскім афіцыйным дыскурсе
Козлов Владимир Леонидович
Малоизвестные документы из жизни Наполеона Орды
Кутукова Галина Николаевна
Факторы старения и виды повреждения документов
Две основные составные части документа – носитель и текст
Защита архивных документов от поражения плесенью
Место реставрации в системе мер обеспечения сохранности документов (цели, задачи, принципы)
Обеспечение сохранности документов в процессе использования в государственном учреждении «Национальный исторический архив Беларуси»
О создании страхового фонда (СФ) и фонда пользования (ФП) в НИАБ
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч
Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве уніяцкай царквы першай трэці XIX ст.
Мітрапаліт Іосіф Вельямін-Руцкі і яго тастамент
Уніяцкія парафіі Мінска ў XVII–XIX стст.
Уніяцкія парафіі «Тураўскай епархіі» ў XVI - XVIII стст.
Візіты уніяцкіх цэркваў 1680-1682 гг. у фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі
Метрычныя кнігі уніяцкіх цэркваў Беларусі XVIII ст.: асаблівасці складання і захавання
Надмагільныя камяні з «рускімі» надпісамі XVI–XVII стст. каля в. Малькавічы Ганцавіцкага раёна
Лисова Лариса Михайловна
События февральской и октябрьской революций 1917 г. в Беларуси по документам Национального исторического архива Беларуси.
Макарэвіч Віталь Сяргеевіч
Фальсіфікаванне дваранскіх дакументаў у беларуска-літоўскіх губернях Расійскай імперыі (30-70-я гады ХІХ ст.)
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч
Манаграфія Усевалада Ігнатоўскага «1863 год на Беларусі: Нарыс падзей» як твор беларускай савецкай гістарыяграфіі міжваеннага перыяду: спроба крытычнага аналізу
Дзейнасць Юзафа Ядкоўскага па даследаванні і папулярызацыі гісторыі паўстання 1863–1864 гг.
Дамінік Квяткоўскі і яго «Думкі пра фарміраванне ўзброенай сілы»
Уладзiслаў Плятэр супраць Адама Мiцкевiча: гiсторыя адной эмiгранцкай сваркi
Паўстанне 1863-1864 гг.: крыніцы з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (агульны агляд)
Матэрыялы фонду «Упраўленне дзяржаўных маёмасцяў Віцебскай губерні» як крыніца па гісторыі паўстання 1863–1864 гг.
Уладзіслаў Машэўскі і спроба ўзброенага выступлення ў Слуцкім павеце ў 1863 г.
Браты Янушкевічы і тавянізм: складаныя шляхі Вялікай эміграцыі
Канфірмацыя як спецыфічны від крыніцы па гісторыі паўстання 1863–1864 гг. (на падставе матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі)
Rozwój biografistyki i regionalistyki powstania styczniowego na Białorusi w historiografii polskiej okresu międzywojennego
Крыніцазнаўчы патэнцыял матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў вывучэнні гісторыі ссылкі пасля паўстання 1863–1864 гг. і працэсу вяртання на радзіму
Спроба стварэння культу асобы Міхаіла Мураўёва і яе ўплыў на развіццё гістарыяграфіі паўстання 1863–1864 гг. у Беларусі (1890–1905 гг.)
Асноўныя тэндэнцыі і праблемы развіцця беларускай гістарыяграфіі гісторыі паўстання 1863–1864 гг. на сучасным этапе
Pamiętnikarstwo XIX wieku we współczesnej historiografii białoruskiej: osiągnięcia i problemy rozwoju
Современная белорусская историография восстания 1863–1864 гг. на территории Беларуси (общий обзор и основные проблемы изучения)
Михеенок Татьяна Сергеевна
Влияние копировально-множительной техники на сохранность архивных документов.
Новикова Ирина Леонидовна
Могилевский учительский институт
Палтаржыцкая (Статкевіч) Надзея Мікалаеўна
Мінскія карані галівудскага кінаактора
Кніга актавых пратаколаў 1674-1680 гг. менскага магістрата<br> як крыніца па гісторыі горада
Мінск і род Радзівілаў: зямельныя ўладанні магнатаў у горадзе
Кніга актавых пратаколаў 1674-1680 гг. мінскага магістрата як крыніца па гісторыі горада др. паловы XVII ст.
Дакументы перыяда Вялікага Княства Літоўскага – скарб Нацыянальнага архіўнага фонда Беларусі
Традыцыі. Паралелі. Пераемнасць. (Вядзенне архіўнай працы ў нясвіжскім сховішчы князёў Радзівілаў у XVII cт. і архіўнай сістэме беларусі ў ХХІ ст.)
Пастанкевіч Т.С.
Школа Для Дзяцей Пры Мазалаўскім Манастыры Ў Хіх Ст. (Па Матэрыялах Нацыянальнага Гістарычнага Архіва Беларусі).
Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч
Радаводная справа шляхецкага рода Міцкевічаў.
Рындин Сергей Николаевич
Дэпартацыя замежных падданых з Барысаўскага павета ў гады Першай сусветнай вайны
Административно-правовое положение иностранных подданных на территории белорусских губерний в годы Первой мировой войны
Этнические немцы на территории Беларуси в конце XIX – начале XXI века
Депортация иностранных подданых из Гродненской губернии в годы Первой мировой войны
Снапкоўскі Юрый Мікалаевіч
У пошуках "вечначыншавых правоў"
Документы Национального исторического архива Беларуси о положении в белорусских губерниях в период Первой мировой войны
Полицмейстеры и городничие Витебской губернии – ветераны антинаполеоновских войн начала XIX века
Штаб-лекарь и акушер Вильгельм Данилович Гинденбург
Цвор Алеся Сергеевна
Битва под Плевной, кони, люди…: будни уездного города Невеля в годы русско-турецкой войны
Червинская Ольга Владимировна
Дарога ў бессмяротнасць: жыццёвы подзвіг Героя Савецкага Саюза Яўгена Уладзіміравіча Клумава
Революционно-террористическая деятельность учителя Якова Безмена в 1905-1907 гг.
Интеллигенция Минска в революции 1905-1907 гг.