Архіварыус X

ЗМЕСТ

АРХІВАЗНАЎСТВА

О. М. Никитенко. Документы из архивов учреждений Минской губернии, составленные в 1873 г. для межведомственной комиссии по вопросам архивного дела

ПУБЛІКАЦЫЯ І АРХЕАГРАФІЧНАЯ АПРАЦОЎКА АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

А. М. Лукашевич, Д. Л. Яцкевич. Политическое положение белорусских земель накануне войны 1812 г. и подготовка их для вероятного театра военных действий

Ю. В. Нестерович. К вопросу о построении терминосистемы археографии: очерк по экспликации понятия стандартной передачи текста публикуемого исторического документа

Ю. В. Нестерович. Оптимизация употребления терминов «транслитерация», «практическая транскрипция», «транскрибирование» в сфере эдиционной деятельности

В. В. Урублеўскі. Характарыстыка штодзённага жыцця беларускага сялянства на падставе судовых матэрыялаў устаноў Рэчы Паспалітай XVIII ст.

КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

Р. І. Аўчыннікава. Аналіз кліматычных асаблівасцей на беларускіх землях у перыяд з 1810 па 1813 г.

Р. В. Боровой. Планирование и застройка левобережной части исторического центра Минска в XIX − начале XX в. (по материалам архивных источников)

В. У. Галубовіч. Да гісторыі міжэтнічных дачыненняў у Полацку ў першай палове XVII ст.: выпадак з яўрэямі

А. В. Грыб. Дзісненскі магістрат: структура і функцыі (паводле актавых кніг перыяду Рэчы Паспалітай)

А. Л. Грывянёў. Полацкі касцёл Святога Ружанца і яго парафія ў другой палове XVIII – пачатку ХХ ст. (па матэрыялах НГАБ)

П. А. Каралёў. Захаванне помнікаў архітэктуры Беларусі ў перыяд Расійскай імперыі (па матэрыялах НГАБ)

А. А. Лашкевіч. Эпізоды дзейнасці Магілёўскага губернскага жандарскага ўпраўлення ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. (па матэрыялах НГАБ)

А. М. Лукашевич. Эволюция военного управления в белорусских губерниях Российской империи (1796–1812)

П. А. Некрашэвіч. Асаблівасці ўзаемаадносін вайскоўцаў Асобнага Літоўскага корпуса і насельніцтва беларускіх губерняў (1817–1830)

Е. В. Серак. Материалы о деятельности Ошмянской следственной комиссии по наказанию участников восстания 1863–1864 гг.

І. В. Соркіна. Падзеі вайны 1812 г. у лёсе мястэчка Капыль у святле аднаго дакумента

Ф. В. Чарняўскі. Стэфан Гладкі — пісар земскі Менскага ваяводства ў 1571–1617 гг.

ГЕНЕАЛОГІЯ І ГЕРАЛЬДЫКА

А. І. Шаланда. Радавод і герб Галубцэвічаў з Полацкага ваяводства ВКЛ у ХVІ ст.

НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ, ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЗАХАВАНАСЦІ І ЎЛІКУ АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

В. В. Урублеўскі. Перспектывы стварэння навукова-даведачнага апарату да фонду НГАБ «Мінская мяшчанская ўправа»

ПОСТАЦІ АРХІВІСТАЎ

А. М. Латушкін. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў (частка V, літары C–Я)

В. В. Урублеўскі. Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка ІІІ, літары К–Н)

ХРОНІКА І БІБЛІЯГРАФІЯ

С. В. Жумарь. Слово об Александре Николаевиче Михальченко

М. Ф. Шумейко. История Alma mater через призму опубликованных источников (к изданию сборников документов в серии «Память и слава»)

Білоус, Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. — К.: Вид. дім «Простір”, 2011. — 200 с. (А. Б. Доўнар)

Климов, С. М. Базилиане. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — 152 с.: ил. (В. В. Урублеўскі)

Кніга магістрата места Полацка 1727 г. / падрыхт. А. М. Латушкін, М. Д. Макараў. — Беласток: Беларускае навуковае таварыства. Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2012. — 406 с. (В. В. Урублеўскі, З. Л. Яцкевіч)

«Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў ХVІ–ХІХ стст.» / склад. А. I. Шаланда. — Мінск: БелНДIДАС, 2012. — 47 с. (Ю. У. Несцяровiч)

РЭЗЮМЭ

РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Правілы для аўтараў «Архіварыуса»

Guidelines for authors of «Archivarius»

ЗМЕСТ

CONTENTS

спампаваць увесь нумар