Архіварыус Выпуск III

З М Е С Т

І. Гісторыя

Антановіч З. В. Пінскі кляштар мар’явітак (паводле крыніц НГАБ)
Денисов В.Н. Первый минский городской театр: история здания (по материалам архивных изысканий)
Вернер И. Л. Об открытии Витебского отделения Московского археологического института
Войніч І. Я. Радавод пісьменніка, царкоўнага і грамадскага дзеяча XVII ст. Сільвестра Косава ў святле новаадкрытых архіўных дакументаў
Козлов В. Л. Из истории Стародорожского лесопильного завода (1894—1917 гг.)
Лісейчыкаў Дз. В Маральны стан уніяцкага кліру ў Беларусі напярэдадні скасавання уніі (30-я гады ХІХ ст.)
Сліж Н. У. Справа аб пабудове капліцы-пахавальні ў Поразава
Цвірка А. А. Скасаванне уніі на прыкладзе мястэчка Заслаўе

ІІ . Публікацыі і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў

Залівака А. С. Сфальшаваны тэстамент пана Мікалая Канстанцінавіча Залівакі
Лiсейчыкаў Дз. В. Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве уніяцкай царквы першай трэці XIX ст.
Несцяровіч Ю.У. Базісные метадалагічныя прынцыпы агхеаграфічнай публікацыі
Ходзіна В. А. Невядомы дакумент пра Янку Купалу
Цвірка А. А. Інвентар маёмасці стражніка Юзафа Ігнатава Лосіка за 1842 г.
Шпунт А. А. «Кручкі» альбо данос як форма існавання канцылярыі Расійскай імперыі пачатку ХІХ ст.
Яцкевіч З. Л. Матэрыялы, звязаныя з І. Я. Рэпіным, што зберагаюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі

ІІІ. Крыніцазнаўства

Бабкова В.У. Тэстаменты з актавых кніг Менскага гродскага суда XVI—XVII стcт.
Жаўняркевіч Р. С. Сфрагістыка рыма-каталіцкіх парафій былога Барысаўскага павету (XVIII—пач. ХХ ст.)
Лашкевіч А. А. Дакументы аб дзейнасці расійскіх уладаў па стварэнні адміністрацыйна-паліцэйскага кантролю ў час паўстання 1863—1864 гг. (па матэрыялах Віцебскай губерні)

IV. Архівазнаўства

Брэгер Г. М. Сумны лёс Бешанковіцкага архіва Храптовічаў
Шпилевская И. Н. Государственные учреждения Российской империи: губернские, уездные и городские присутствия. Общие принципы устройства

V. Навукова-даведачны аппарат і аўтаматызаваныя сістэмы да архіўных комплексаў

Галубовіч А. К. Лісава Л. М. Пячаткі на дакументах фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі
Михеёнок Т. С. Архивы в информационном обществе

VI. Постаці архівістаў

Новікава І. Л. Да бібліяграфічнага даведніка «Архівісты Беларусі».

VII. Крытыка і бібліяграфія

Дзярновіч А. І. Metrycana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Том 3 (2004 г.)
Залівака А. С. Агляд сучасных публікацый па генеалогіі Беларусі

VIII. Хроніка і інфармацыя

Лисова Л. М. Переезд НИАБ в новое здание: год за годом. 2000 год.
Нашы юбіляры

спампаваць увесь нумар