Архіварыус Выпуск VII

З М Е С Т

Да 100-годдзя заснавання Віцебскай архіўнай камісіі
М. Ф. Шумейко
Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909–1919)

I. Архівазнаўства
И. А. Вишневский
Организация делопроизводства в Белорусской обновленческой церкви в 1922–1935 гг.
Т. С. Михеёнок
О сходстве и различиях фонда пользования на пленочных и электронных носителях

II. Публікацыя і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў
В. В. Гарбачова
Дзейнасць Ігнація Дамейкі ў Таварыстве навуковай дапамогі ў Францыі
В. М. Корсак
Публікацыя тэстамента Яна Серакоўскага, стольніка гастыньскага
Ю. В. Нестерович
Эксплицированное понятие текста и интерпретация термина «текст» в рамках археографии и источниковедения
А. А. Скеп’ян
Лісты маладых князёў Алелькавічаў з Італіі

III. Крыніцазнаўства
Я. К. Анішчанка
Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783–1784 гг.
З. В. Антановіч
Крыніцы па асабістым складзе духавенства ХІХ ст. у архіўным фондзе НГАБ «Магілёўская рымска-каталіцкая кансісторыя»
В. У. Галубовіч
Пастулаты менскай шляхты на сойм 1646 г.
А. А. Лашкевіч
Аператыўна-следчая праца Мінскага губернскага жандарскага ўпраўлення ў пачатку ХХ ст.
В. М. Папко
Крыніцы па гісторыі роду кн. Радзівілаў у архіве і бібліятэках Познані (Польшча)
Н. У. Сліж
«Збор знакамітых цудаў і ласкаў Найсвяцейшай Панны Марыі Студэнцкай» як крыніца па гісторыі Гародні
Ю. Н. Снапковский
Дневник путешествий Э. Гендерсона как источник по истории Беларуси первой четверти XIX в.

IV. Гісторыя
И. Ю. Смирнова
Из истории Свято-Николаевской церкви села Неглюбка
А. К. Цітоў
Злотнічныя цэнтры Беларусі (ад даўніх часоў – да пачатку ХХ ст.)
Ф. В. Чарняўскі
Крыштоф Валадковіч: факты з жыцця і дзейнасці
М. У. Шымукенус
З гісторыі Троіцкай царквы ў Магілёве

V. Генеалогія
В. В. Урублеўскі
Род галандскіх дваран Гартынгаў на Беларусі
З. Л. Яцкевіч
Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

VI. Навукова-даведачны апарат, забеспячэнне захаванасці і ўлік дакументаў
З. В. Антановіч
Навукова-даведачны апарат архіўнага фонду «Мінская рымска-каталіцкая кансісторыя»: гісторыя і сучасны стан
Т. В. Купревич
Повреждение архивных документов микроскопическими грибами

VII. Постаці архівістаў
А. М. Латушкін
Архівісты Нясвіжскага архіва XVII – першай паловы ХХ ст.

VIII. Хроніка і бібліяграфія
Л. М. Лисова
2008 год — хроника юбилейных торжеств

Рэцэнзіі:
Кривонос Ф., священник. У Бога мёртвых нет. Неизвестные страницы из истории Минской епархии (1917–1939 годы). Мн.: МФЦП, 2007. 240 с.: ил.
Феодор Кривонос (священник). Белорусская Православная Церковь в XX столетии: спецкурс лекций для Минской Духовной Семинарии. Мн.: ВРАТА, 2008. 255 с...
Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1913–1940 гг.): дакументы і матэрыялы / Аўт.-склад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч; пад агульн. рэд. К. М. Бандарэнкі. Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. 216 с.
Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінець XVIII – першая половина ХІХ ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2002 (1-е вид.); 2007 (2-е вид.).
Легітимована правобережна шляхта (кiнець XVIII – середина ХIX ст.) / Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. Т. 2–5.
Правобережнийгербівник / Уклав Є. Чернецький. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. Т. 1; 2007. Т. 2; 2007. Т. 3.
Чернецький Є. Правобережна шляхта за росій­ського панування (кінец XVIII – початок ХХ ст.). Джерела, структура стану, роди. Біла Церква: Від. О. Пшонківський, 2007. 176 с.

спампаваць увесь нумар