Архіварыус Выпуск VIII

З М Е С Т

Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. ; вып. 8 / рэд..: Ю. М. Бохан [і інш.]. — Мінск : НГАБ, 2010. — 340 с. — (Серыя «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства»).
Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны восьмы выпуск штогодніка «Архіварыус». На яго старонках асвятляецца шырокае кола пытанняў гісторыі, архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплін. У навуковы ўжытак уводзіцца шэраг новых, раней невядомых, дакументаў і фактаў.
Прызначаецца гісторыкам, архівістам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца старонкамі мінулага Беларусі.
 

Архівазнаўства
М. Ф. Шумейко
Белорусское общество архивистов: история и современность (К 20-летию создания Белорусского общества архивистов)
И. А. Вишневский
Архив митрополита Даниила Громовенко в фонде Белорусского обновленческого синода
Ю. В. Нестерович
К вопросу о совершенствовании архивоведческой терминологии
Г. В. Шупляк
Архивный фонд Витебского учительского института в НИАБ

Публікацыя і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў
В. У. Галубовіч
Інвентары Полацкай эканоміі першай трэці XVII ст.
А. В. Грыб
Канфірмацыйны прывілей Дзісне на магдэбургскае права ад караля Аўгуста ІІ ад 29.05.1699 г.
А. Л. Грывянёў
Ліст чачэнца Магамета Мутушава ў Віцебскае губернскае праўленне ад 03.04.1908 г.
В. М. Корсак
Тэстамент Тамаша Крыштапавіча Пядзевіча, актыкаваны 09.05.1730 г.
В. М. Лебедзева
Святар Хведар Жудро і Стракапытаўскі мяцеж 1919 г. у Гомелі
В. М. Ляшук, З. Л. Яцкевіч
Падарожны дзённік Даніэла Крмана
Ю. В. Нестерович
Экспликация терминов с терминоэлементами «вариант», «редакция», «список» в рамках археографии
Н. У. Сліж
Астрожчыцкі замак у сярэдзіне XVI ст.

Крыніцазнаўства
З. В. Антановіч
Міжканфесійныя пераходы ў матэрыялах Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі як крыніца па гісторыі штодзённасці канца ХІХ – пачатку ХХ ст.
В. В. Гарбачова
Маёнтак Дзягільна і яго ўладальнікі (1831–1871 гг.)
А. Л. Грывянёў
Дакументы фонду «Віцебскае губернскае праўленне» НГАБ як крыніца па гісторыі Віцебшчыны канца ХІХ – пачатку XX ст.
А. А. Лашкевіч
Мінскае губернскае жандарскае ўпраўленне ў часы Першай сусветнай вайны
В. В. Пичугина-Мобек
Ссыльные участники восстания 1863 г. в Поволжье и Приуралье
А. Р. Радзюк
Фонды ваенна-павятовых начальнікаў як крыніца па гісторыі развіцця і падаўлення нацыянальна-вызваленчага руху падчас паўстання 1863–1864 гг. (па матэрыялах Гродзенскай губерні)
М. Савіцкі
Артылерыя Жолкаўскага замка ў XVII ст.
Ю. М. Снапкоўскі
Беларускія аддзяленні Расійскага Біблейскага таварыства (1816–1826 гг.): структура і прынцыпы дзейнасці
Ф. В. Чарняўскі
Да жыццяпісу Тодара Валадковіча, пісара земскага менскага, у 1665–1688 гг.

Генеалогія і геральдыка
Г. В. Гайдук
Документы рода Цяпинских
Я. Чарнецкі
Паўлоўскія герба «Ляліва» з Навагрудскага ваяводства
А. І. Шаланда
Гербавая паланізацыя шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст.
З. Л. Яцкевіч
Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

Постаці архівістаў
А. М. Латушкін
Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы XX ст.
В. В. Урублеўскі
Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка І, літары А–В) 289

Хроніка і бібліяграфія
С. В. Жумарь
О вреде некоторых «полезных советов» (замечания к статье Т. В. Купревич «Повреждение архивных документов микроскопическими грибами»)
Ю. Н. Снапковский, Д. Л. Яцкевич
Федор Андреевич Жудро – историк, археограф, краевед, публицист (опыт биобиблиографии)
В. В. Урублеўскі
Нацыянальны гістарычны архіў Іспаніі як заходнееўрапейскі аналаг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

Рэцэнзіі:
Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVІІ ст. / Г. Я. Галенчанка. — Мінск : Беларуская навука, 2008. — 458 с.
Калечыц, І. Л. Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны : вучэб.-метад. дапам. / І. Л. Калечыц. — 2-е выд. — Мінск : БДПУ, 2009. — 140 с.
Папко, В. М. Род Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ–ХХ стст. / В. М. Папко. — Брэст : Альтернатива, 2009. — 232 с., [12] л. фот.
Чарняўскі, Ф. В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI–XVIII стагоддзяў : біяграф. даведнік / Ф. В. Чарняўскі. Вып. ІІІ : канюшыя, абозныя, крайчыя, мастаўнічыя і будаўнічыя. — Мінск : ТАА «Белпрынт», 2010. — 288 с.

спампаваць увесь нумар