Архіварыус Выпуск IV

З М Е С Т

І. Архівазнаўства

Брэгер Г. М. Архіў маёнтка Глыбокае Зяновічаў і Радзівілаў у Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве
Раманкевіч А. Ф. Адзін са старажытнейшых рэестраў беларускіх архіваў (Пінскі гродскі суд. 1522—1631 гг.)

ІІ. Публікацыі і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў

Антанoвіч З. В., Залівака А. С. Інструкцыя ўраднікаў і абывацеляў Мiнскага ваяводства паслам на вальны сойм
Галубовіч В. У. Надворны скарб Вялікага княства Літоўскага ў святле справаздач падскарбіяў за 1643—1646 гг.
Гарбачова В. В. Ігнацій Дамейка і святкаванне гадавіны лістападаўскага паўстання ў Францыі ў 1833 г.
Канановіч У. І. Studium на каралеўскім двары: расклад заняткаў каралевічаў Аляксандра і Канстанціна Сабескіх, складзены Янам III Сабескім у Піляшкавічах 16 верасня 1685 г.
Лашкевіч А. А. Супрацьпаўстанцкая дзейнасць вайскова-цывільных уладаў Віцебскай губерні ў 1863/64 гг.
Нестерович Ю. В. Экспликация понятия археографической публикации
Яцкевіч З. Л. Візіты Блоньскага і Пухавіцкага уніяцкіх дэканатаў 1783—1784 гг.

ІІІ Крыніцазнаўства

Ганецкая І. У. Дакументы па старажытнай гісторыі Глуска-Дубровіцкага ў фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі
Козлов В. Л. События 1915—1917 гг. сквозь призму документов «Чериковского уездного полицейского управления»
Смиловицкий Л. О работе волостного суда в Турове до 1917 г.

IV. Гісторыя

Грывянёў А. Л. Віцебскі Траецкі Маркаў манастыр
Липская Л. М. Чечерское высшее начальное училище
Лісейчыкаў Дз. В. Схаваныя уніяцкія прыходы Пінскага павета канца XVIII — першай трэці ХІХ ст.
Литвинова Т. Ф. Кореневский фольварк в Гомельском имении Паскевичей
Ходина В. А. Общество покровительства животным в Минске (1882—1917)
Цітоў А. K. Зэгармістры Беларусі

V. Генеалогія

Макараў М. Дз. Крупенічы: гісторыя віцебскага мяшчанскага роду XVI ст.
Рыбчонак С. А. Радавод Хлявiнскiх герба «Радван»

VI. Навукова-даведачны апарат, забеспячэнне захаванасці і ўлік дакументаў

Голубович А. К., Лисова Л. М. Научно-методические разработки ГУ НИАБ — «Положение о документальных памятниках Национального истори-ческого архива Беларуси»
Михеенок Т. С. Автоматизированный научно-справочный аппарат к документам НИАБ: проблемы использования и пути улучшения

VIІ. Постаці архівістаў

Новікава І. Л. Да біябібліяграфічнага даведніка «Архівісты Беларусі»
Яцкевіч З. Л. «Адольваючы цяжкую паліграфію старажытнага пісьма...» (Іван і Васіль Насовічы)

VІІІ. Крытыка і бібліяграфія

Дзярновіч А. І. Досвед спецыялізаванай працы
Іофе І. Р. Каштоўнасць архіўных дакументаў
Рыбчонак С. А. Віцебск — Дзвіна — Рыга: Пачатак новага археаграфічнага праекта

IX. Хроніка і інфармацыя

Лісава Л. М. Удзел супрацоўнікаў НГАБ у навуковых канферэнцыях, семінарах, архіўных чытаннях у 2005 г.

Звесткі пра аўтараў

спампаваць увесь нумар